Kto może otrzymać  zwrot VAT

 1. Turysta mający stałe miejsca zamieszkania poza  terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania  zwrotu podatku VAT
  od zakupionego towaru.
 2. Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku  wynosi  200,00 PLN.
 3. Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika.
 4. Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.

Zakupy w Salonach stacjonarnych Riff

 1. Gdy robisz zakupy w Salonie Riff poproś doradcę Klienta o wystawienie formularza zwrotu podatku Tax Free For Travellers / Tourists
  (Tax Free).
 2. Okaż doradcy Klienta paszport i dokument tożsamości (jeśli posiadasz) potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium  Unii Europejskiej.
 3. Zadeklaruj formę zwrotu podatku: gotówka lub przelew.
 4. Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj doradcy Klienta pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.

Salony Riff obsługujące TAX FREE

 1. Riff Białystok, ul. Lipowa 16, 15-427 Białystok 
 2. Riff Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 17, 35-036 Rzeszów
 3. Riff Plac Konstytucji, pl. Konstytucji 5, 00-657 Warszawa
 4. Riff Megastore, ul. Bokserska 62a, 02-690 Warszawa
 5. Riff Gdańsk, al. Grunwaldzka 355, 80-309 Gdańsk
 6. Riff Lublin, ul. Lubartowska 11-13, 20-115 Lublin
 7. Riff Kraków, ul. Długa 10, 31-146 Kraków 

Urząd Celny

 1. Gdy opuszczasz teren  Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.
 2. BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU  Tax Free For Tourists  OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU.

Zwrot podatku VAT

 1. Jeśli chcesz odebrać  zwrot w gotówce zgłoś  się do jednego z naszych sklepów na terenie Polski.
 2. Przekaż  doradcy Klienta zatwierdzony przez celnika dokument Tax Free For Tourists   wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem. Okaż doradcy Klienta  dokument tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia zgodność danych z dokumentu z danymi zawartymi w formularzu Tax Free For Tourists..
 3. Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 14 dni roboczych  od daty otrzymania przez GRUPA ZIBI S.A. dokumentu Tax Free For Tourists.
 4. Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, GRUPA ZIBI S.A. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/klienta.
 5. O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
 6. Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%.

Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn.  Zm).

Кто может оформить возврат НДС

 1. Турист постоянно не проживающий на территории Евросоюза имеет право на возврат НДС.
 2. Минимальная сумма покупок, включая НДС, от которой возможен возврат НДС составляет 200 PLN
 3. Для возврата НДС необходимо вывезти товар за пределы Евросоюза в нетронутом состоянии в личном багаже, факт вывоза должен быть подтвержден сотрудником таможни.
 4. Вывоз товара за пределы Евросоюза должен произойти не позднее последнего дня третьего месяца, следующего за месяцем, в котором был приобретен товар.

Покупки в стационарных магазинах Riff

 1. После покупок в магазине Riff попросите консультанта заполнить анкету на возврат налога Tax Free For Travellers / Tourists
 2. Предъявите консультанту Ваш заграничный паспорт и документ удостоверяющий личность (если есть в наличии), подтверждающий место постоянного проживания за пределами Евросоюза.
 3. Выберите способ возврата НДС: наличными или банковский перевод.
 4. В случае выбора банковского перевода необходимо предоставить консультанту полные банковские реквизиты: название банка, адрес, номер IBAN банковского счета, а также номер Swift банка.

Список магазинов TAX FREE

 1. Riff Białystok, ul. Lipowa 16, 15-427 Białystok 
 2. Riff Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 17, 35-036 Rzeszów
 3. Riff Plac Konstytucji, pl. Konstytucji 5, 00-657 Warszawa
 4. Riff Megastore, ul. Bokserska 62a, 02-690 Warszawa
 5. Riff Gdańsk, al. Grunwaldzka 355, 80-309 Gdańsk
 6. Riff Lublin, ul. Lubartowska 11-13, 20-115 Lublin
 7. Riff Kraków, ul. Długa 10, 31-146 Kraków 

Таможенная служба

 1. Перед тем, как покинуть территорию Евросоюза предъявите приобретенный товар сотруднику таможни в нетронутом виде, а также анкету TaxFree, кассовый чек и документ удостоверяющий личность.
 2. Отсутствие печати сотрудника таможни на анкетеTaxFreeForTourists является основанием для отказа в возврате налога.

Возврат НДС

 1. Если Вы желаете вернуть НДС наличными средствами, обратитесь в один из наших магазинов на территории Польши.
 2. Предъявите консультанту заверенную сотрудником таможенной службы анкету Tax Free For Tourists и оригинал кассового чека. Предъявите также документ подтверждающий личность (паспорт) для проверки данных в анкете Tax Free For Tourists.
 3. Перевод на расчетный счет будет произведен в течение 14 рабочих дней с момента получения GRUPA ZIBI S.A. документа Tax Free For Tourists.
 4. Возврат НДС производится в польских злотых. В случае перевода на расчетный счет GRUPA ZIBI S.A. не несет ответственности за возможную дополнительную комиссию, взимаемую банком получателя платежа/клиента.
 5. За возвратом НДС можно обратиться в течение 10 месяцев от даты вывоза товара за пределы Евросоюза.
 6. Базовая ставка НДС в Польше - 23%.

Правила возврата НДС путешествующим в Польше урегулированы законом от 11 марта 2004 года "О налоге на товары и услуги" - Глава XII, раздел 6, ст. 126-130 (Бюллетень законов №54, поз.535 с дальнейшими изменениями)

 

Who can get VAT TAX refund?

 1. Tourist that have adress of permanent residence beyond European Union have right to get the tax free refund from goods that they have bought.
 2. The minimum cost of goods including VAT TAX is 200,00 PLN
 3. To get VAT TAX refund goods that have been bought need to be carried out of European Union in intact condition in carry – on baggage. This fact must be confirmed by the custom officer.
 4. Transport of buyed goods out of European Union territory must be done within 4 months from transaction.

Shopping in stationary RIFF shops

 1. Ask the RIFF crew for a TAX FREE form.
 2. Show your passport and your ID Card (if you have one) confirming your permanent residence adress beyond European Union to the crew.
 3. Declare how you want to get refund (cash or transfer).
 4. If you want your refund by transfer give the crew your full account information (including: name of the bank, IBAN number, SWIFT number, account number and adress).

List of TAX FREE stationary shops

 1. Riff Białystok, ul. Lipowa 16, 15-427 Białystok 
 2. Riff Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 17, 35-036 Rzeszów
 3. Riff Plac Konstytucji, pl. Konstytucji 5, 00-657 Warszawa
 4. Riff Megastore, ul. Bokserska 62a, 02-690 Warszawa
 5. Riff Gdańsk, al. Grunwaldzka 355, 80-309 Gdańsk
 6. Riff Lublin, ul. Lubartowska 11-13, 20-115 Lublin
 7. Riff Kraków, ul. Długa 10, 31-146 Kraków 

Customs Office

 1. When you are leaving territory of European Union show the TAX FREE form and original receipt to the custom officer.
 2. TAX FREE FORM WITHOUT STAMP FROM CUSTOMS OFFICE DOES NOT GIVE YOU REFUND.

VAT TAX refund

 1. If you want to get your refund in cash visit any of our stationary shops all over the country.
 2. Give to the crew your TAX FREE form (with original receipt) confirmed by Customs Office. Show your passport or ID Card to the crew in order to confirm your personal information included in TAX FREE form.
 3. Refund by transfer will be done within 14 working days from the time when GRUPA ZIBI S.A. receives the TAX FREE dokument.
 4. VAT TAX refund is done in polish złoty (PLN). If the refund is done by transfer, GRUPA ZIBI S.A. does not take responsibility for any additional costs which may be taken by your bank.
 5. You can get refund within 10 months from the date when you carried out the goods from European Union territory.
 6. VAT TAX rate in Poland is 23%

 

VAT TAX refund is regulated by the law from 11th March 2004 about taxes from goods and services – section XII, chapter 6, article 126-130.